Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Strukturerede samtaler

Når en ung er anbragt på Porten, vil den unge skulle indgå i obligatoriske strukturerede samtaler med sin kontaktpædagog. Kontaktpædagogen skal sætte tid af til at afholde samtalerne som minimum hver 14. dag, og kontaktpædagogen skal sørge for, at samtalerne foregår i et neutralt rum, hvor der ikke forstyrres. Samtalen tager udgangspunkt i den unges handleplan og udarbejdet pædagogisk udviklingsplan samt den unges oplevelser af helt konkrete dagligdagsproblemstillinger og udvikling.

Formålet med de strukturerede samtaler er:

  • at kvalitetssikre og optimere behandlingsarbejdet
  • at videreudvikle den unges personlige kompetencer ved at træne den unge i at reflektere over sine handlinger og egen situation generelt
  • at hjælpe den unge til at opleve indsigt, overblik og sammenhæng i eget liv
  • at skabe relation og tillid samt lære den unge og den unges omkringværende system af familie, venner, skole mm bedre at kende, hvilket bidrager til større forståelse og mulighed for indflydelse

Et væsentligt element i samtalerne er kontaktpædagogens brug af den særlige tilrettelagte form for kommunikation, hvor kontaktpædagogen optræder undersøgende vha. bl.a. cirkulære, åbne spørgsmål. Da samtalens primære funktion handler om bearbejdning og erkendelse, er den kommunikative form i samtalen grundlæggende vigtig. Det er således afgørende, at samtalen styres uden om en lineær årsag/virkning-tankegang og ind i en dynamisk, reflekterende form, hvor bearbejdningen og processerne får lov til at komme i bevægelse hos den unge.

Frem for at komme med løsningsforslag hjælper kontaktpædagogen således den unge til selv at reflektere sig frem til mulige løsninger. Således danner samtalerne grobund for en proces, hvor den unge har stor andel i egen erkendelse og læring og får mulighed for at opleve selv at bidrage med mulige relevante handlemåder. Dette er bl.a. ud fra tanken om, at det er den der laver noget, der lærer noget.

Dialogen er således med til at skabe læringsrum og refleksion over værdier, handlinger, viden og erfaringer og åbner for personlige handlemuligheder i forhold til udfordringer og vanskeligheder og giver mulighed for at den unge oplever forandring eller arbejder sig frem mod et givent mål.

Dialogen og det tætte samarbejde med den unge sikrer, at den unge bliver lyttet til og taget seriøs, og derved får ejerskab for egen proces. Hos Porten er etik og respekt for den unge altid i højsædet.